Qualcomm® Vietnam Innovation Challenge 2020-2021

Accelerating innovation in Vietnam.

Frequently Asked Questions about the Qualcomm Vietnam Innovation Challenge

Entering the Challenge

What do I need to do to register? / Thủ tục đăng ký tham dự bao gồm những gì?

It’s very simple. Just fill out the registration form with the required information, READ and ACCEPT the terms of the completion and submit your idea. That’s it and you are good to go.

 

Quy trình rất đơn giản. Bạn chỉ cần điền các thông tin theo form đăng ký, ĐỌC và CHẤP NHẬN các điều khoản sau đó gửi đi ý tưởng của bạn. Đây là toàn bộ các yêu cầu hoàn thành nộp hồ sơ.

Is there any registration fee? / Có phí đăng ký không?

No. Participation in the challenge is free.

 

Không. Thử thách này hoàn toàn miễn phí cho các đội tham dự.

Can I participate as an individual? / Tôi có thể tham gia với tư cách cá nhân không?

Qualcomm® Vietnam Innovation Challenge is open to both companies and to individual entrepreneurs who meet the eligibility criteria.

 

Cuộc thi Thử thách Đổi mới Sáng tạo Qualcomm Việt Nam dành cho cả công ty và các cá nhân khởi nghiệp đạt đủ yêu cầu.

Does everyone in the team need to register? / Các thành viên trong nhóm có cần đăng ký không?

No. A designated representative of the company can register on behalf of the team.

 

Không cần thiết. Một đại diện của công ty có thể thay mặt để đăng ký cho các thành viên trong nhóm.

How big should my team be? / Đội tham dự có giới hạn về số thành viên không?

There is no restriction on team size if you meet the eligibility criteria and have a great product proposal or idea.

 

Thử thách này không có giới hạn về quy mô hay số lượng thành viên trong nhóm nếu bạn đáp ứng đủ các điều kiện tham dự và có một đề xuất hay ý tưởng sản phẩm tuyệt vời.

Can I submit more than one entry? / Tôi có thể gửi nhiều đề tài không?

Only one entry per company will be accepted for consideration. Submitting multiple proposals may lead to disqualification of the entrant.

 

Mỗi đội chỉ được gửi duy nhất một đề tài. Đội nộp nhiều hơn một đề tài có thể bị loại khỏi cuộc thi.

What are the deadlines for the Challenge? / Thời hạn cho vòng nộp hồ sơ tham dự Thử thách là khi nào?

The registrations for QVIC 2020-2021 are planned to close in September 2020.

 

Thời gian tiếp nhận hồ sơ dự kiến sẽ kết thúc trong tháng 9 năm 2020

How do I know my application has been received? / Làm thế nào để biết hồ sơ đăng ký của tôi đã được chấp nhận?

Upon registration of your idea, you will get an email acknowledging the entry. Follow up emails will be sent if any information is missing or if additional information is needed.

 

Mỗi đội sau khi đăng ký sẽ nhận được một email xác nhận sau khi hoàn tất hồ sơ. Ban tổ chức sẽ liên hệ với bạn trong trường hợp thông tin bị thiếu hoặc cần bổ sung.

Can I change my idea after I’ve applied? / Tôi có thể thay đổi ý tưởng của mình sau khi đã nộp hồ sơ không ?

After submitting the proposal, you must send any changes to [email protected] . Whether your team will be allowed to continue in the competition with the proposed changes will be decided on a case-by-case basis.

 

Vui lòng gửi các bổ sung hoặc thay đổi phát sinh đến địa chỉ [email protected] sau khi đã đăng ký. Việc nhóm của bạn có được phép tiếp tục trong cuộc thi với những thay đổi mới đã được đề xuất hay không sẽ được quyết định tùy vào từng trường hợp cụ thể.

My details are incorrect. How can I update? / Thông tin của tôi không đúng. Tôi có thể cập nhật lại hồ sơ không?

You can send any updates or changes to your entry by sending an email to [email protected].

Bạn có thể gửi các cập nhật mới hoặc thay đổi thông tin của hồ sơ đến địa chỉ email [email protected].

Will I have the ownership rights to what I will create? / Tôi sẽ có quyền sở hữu đối với những ý tưởng của mình không?

Yes. The company has full ownership rights to its ideas. All intellectual property arising out of this Qualcomm Vietnam Innovation Challenge 2020-2021 is the sole ownership of the company that is submitting the idea and eventually designing towards it. Please see the official rules for more details.

 

Có. Các nhóm tham dự có toàn quyền sở hữu đối với ý tưởng của mình. Tất cả tài sản trí tuệ phát sinh từ cuộc thi Thử thách Đổi mới Sáng tạo Qualcomm Việt Nam 2020-2021 đều thuộc quyền sở hữu của công ty nộp ý tưởng và hoàn thiện phát triển sản phẩm. Vui lòng tham khảo quy định chính thức để biết thêm chi tiết.

Can I apply in Vietnamese? / Tôi có thể nộp đơn bằng tiếng Việt không?

Applications and presentations must be in English so that Qualcomm employees and jury members can properly evaluate.

 

Hồ sơ đăng ký và bài thuyết trình phải được thực hiện bằng tiếng Anh để nhân viên và thành viên ban giám khảo của Qualcomm có thể đánh giá.

Participation / Đăng ký

What are the eligibility criteria? / Điều kiện tham dự là gì?

Products and Ideas must be focused on one of the specified domains – 5G, cellular connected IoT, machine learning, smart cities, multimedia, or non-cellular IoT

Designs may be on any system on a chip (SoC) platform with a HLOS such as Android, Windows, etc. or open source Linux.

Products should use our mobile technologies.

Participating companies from Vietnam will only be judged based on the quality of the submission.

Only one submission per company will be accepted. Multiple proposals from the same company will lead to disqualification.

Preferably, participating companies should have established operations of minimum 6 months, although new companies and ideas will also be considered.

 

 

Các thiết kế có thể hoạt động trên bất kỳ hệ thống nào trên nền tảng chip (SoC) với HLOS như Android, Windows, v.v. hoặc Linux nguồn mở.

Các sản phẩm nên sử dụng công nghệ di động Qualcomm.

Mỗi công ty chỉ được trình bày một ý tưởng duy nhất. Đơn tham dự bao gồm nhiều ý tưởng sẽ bị loại.

Ưu tiên các công ty đăng ký tham gia đã thành lập và đi vào hoạt động tối thiểu 6 tháng, mặc dù các ý tưởng và công ty mới thành lập cũng sẽ được xem xét.

Will I get technical support to complete my project? / Tôi có nhận được hỗ trợ kỹ thuật để hoàn thành dự án của mình không?

Yes. Qualcomm will answer/clarify questions from participants in a timely manner. Additionally, the shortlisted companies will be provided engineering support to help complete their project during the incubation period.

 

Đúng vậy. Qualcomm sẽ trả lời / giải đáp các thắc mắc từ các đội / người tham dự một cách kịp thời. Ngoài ra, các công ty lọt vào danh sách sẽ được hỗ trợ kỹ thuật để giúp hoàn thành dự án của họ trong giai đoạn ươm mầm.

After selection, can we change team members? / Bước vào giai đoạn cuối, chúng tôi có thể thay đổi thành viên của đội không?

Yes. The company is ultimately responsible for their product development and is free to manage their resources in any manner they please.

 

Có. Công ty chịu trách nhiệm cho sự phát triển sản phẩm của họ và tự do quản lý nhân sự theo bất kỳ cách nào họ muốn.

Which development platforms will companies have access to? / Các công ty được chọn có quyền truy cập các nền tảng phát triển nào

For companies short-listed for QVIC, it is recommended to select one of the following platforms to support their development efforts.

 

Đối với các công ty được lựa chọn vào danh sách rút gọn của cuộc thi Thử thách Đổi mới Sáng tạo Qualcomm Việt Nam, nên chọn một trong những nền tảng sau để hỗ trợ các nỗ lực phát triển của họ.

Selection / Lựa chọn

How can I know if my proposal is selected? / Làm sao để biết đề xuất của tôi được chọn? **

Shortlisted participants will be informed of their selection by Qualcomm and will be published on the website.

 

Qualcomm sẽ gửi thông báo cho các đội / người tham dự lọt vào danh sách rút gọn, đồng thời công bố thông tin trên trang web.

What criteria will be used for selection? / Tiêu chí nào sẽ được sử dụng để lựa chọn?

Qualcomm will consider every proposal based on its merits and a variety of factors such as innovativeness, utility value, market relevance, design compatibility with our chipsets/solutions, robustness of product design, time-to-market advantage and business potential.

 

Qualcomm sẽ xem xét mọi đề xuất dựa trên giá trị của sản phẩm và một loạt các yếu tố như tính sáng tạo, giá trị tiện ích, mức độ phù hợp thị trường, khả năng tương thích thiết kế với chipset/ giải pháp của Qualcomm, độ bền vững và ổn định trong thiết kế sản phẩm (robust product design), lợi thế thời gian hoàn thiện sản phẩm trước khi ra mắt thị trường và tiềm năng kinh doanh.

Who is on the jury? / Thành viên ban giám khảo là ai?

The Jury panel will comprise of members from Qualcomm and the Industry. These are seasoned professionals who come with extensive industry and business experience.

 

Hội đồng ban giám khảo sẽ bao gồm các thành viên từ Qualcomm và các đối tác trong ngành. Đây là những chuyên gia với kinh nghiệm dày dặn và hiểu biết sâu sắc về thị trường.

Help / Trợ giúp

What if I have more questions? / Trường hợp tôi có thêm câu hỏi nên liên hệ như thế nào?

If you have any questions, please contact us at [email protected].

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi qua email [email protected].

Where can I find the template? / Tôi có thể tìm mẫu đăng ký ở đâu?

There is no specific template to submit your idea. Your idea may be submitted as a .pdf file or you may also share a link to a website or video of your proposal or demo.

 

Không có mẫu cụ thể để đăng ký ý tưởng của bạn. Ý tưởng của bạn có thể được gửi dưới dạng tệp có đuôi .pdf hoặc bạn cũng có thể chia sẻ liên kết đến trang web hoặc video về đề xuất hoặc bản demo.

I can’t upload my entry. I get errors. Please help. / Tôi không thể nộp hồ sơ. Tôi nhận được thông báo lỗi. Vui lòng hỗ trợ

We are always ready to help if such as situation occurs. Please email us at [email protected].

Chúng tôi luôn sẵn sàng giúp đỡ nếu có tình huống như vậy xảy ra. Vui lòng gửi email cho chúng tôi qua địa chỉ [email protected].

©2021 Qualcomm Technologies, Inc. and/or its affiliated companies.

References to "Qualcomm" may mean Qualcomm Incorporated, or subsidiaries or business units within the Qualcomm corporate structure, as applicable.

Qualcomm Incorporated includes Qualcomm's licensing business, QTL, and the vast majority of its patent portfolio. Qualcomm Technologies, Inc., a wholly-owned subsidiary of Qualcomm Incorporated, operates, along with its subsidiaries, substantially all of Qualcomm's engineering, research and development functions, and substantially all of its products and services businesses. Qualcomm products referenced on this page are products of Qualcomm Technologies, Inc. and/or its subsidiaries.

Materials that are as of a specific date, including but not limited to press releases, presentations, blog posts and webcasts, may have been superseded by subsequent events or disclosures.

Nothing in these materials is an offer to sell any of the components or devices referenced herein.