Qualcomm® Vietnam Innovation Challenge

Accelerating innovation in Vietnam.

Watch our QVIC 2020-2021 Finale Event

View our QVIC 2020-2021 Finale Event that took place on September 29, 2021

About the Qualcomm® Vietnam Innovation Challenge

Since establishing an office in Hanoi in 2003 and subsequently in Ho Chi Minh City in 2014, Qualcomm has played an important role in the way people communicate in Vietnam – including 2G, 3G, 4G and now 5G. We have successfully collaborated with leading Vietnamese OEMs and mobile network operators for many years, and recently have been working with the industry and government to realize Industry 4.0 policy and “Make in Vietnam” objectives.

In December 2019, we launched the Qualcomm® Vietnam Innovation Challenge for innovative startups in promising new technology areas in Vietnam. This Challenge, which involves the support of Vietnam’s Ministry of Science and Technology, will enable the development of Vietnam’s rising technology ecosystem by identifying and nurturing innovative small- and medium-sized companies who are designing products in 5G, IoT, artificial intelligence, smart cities, wearable devices, and multimedia utilizing Qualcomm® mobile platforms and technologies and can benefit from our expertise in a number of areas.

The Challenge will be open to any company or team that meets the application criteria. After a series of roadshows to introduce the Challenge, companies are invited to apply. From these applications, a short selection will be given some financial support and invited for months of technical and business incubation. Finally a jury will select the top three who will receive prize money and post-Challenge support from Qualcomm Technologies.

The Challenge will be open to any company or team that meets the application criteria. Any company that meets the criteria is invited to apply. From these applications, a short list of 10 companies will be given financial benefits and invited for months of technical and business incubation. Finally, a jury will select the top three companies who will receive prize money and post-Challenge support from Qualcomm Technologies.

Qualcomm products mentioned herein are products of Qualcomm Technologies Inc. and/or its subsidiaries.

Qualcomm products mentioned herein are products of Qualcomm Technologies Inc. and/or its subsidiaries.

Giới thiệu về Chương trình Thử thách đổi mới sáng tạo Qualcomm® Việt Nam

Kể từ khi thành lập văn phòng tại Hà Nội vào năm 2003 và sau đó là tại Thành phố Hồ Chí Minh vào năm 2014, Qualcomm đã đóng một vai trò quan trọng trong kết nối và giao tiếp ở Việt Nam - với 2G, 3G, 4G và bây giờ là 5G. Chúng tôi đã hợp tác thành công với các OEM và nhà mạng di động hàng đầu Việt Nam trong nhiều năm, và gần đây là với ngành công nghiệp và chính phủ để hiện thực hóa chính sách Công nghiệp 4.0 và mục tiêu “Make in Vietnam”.

Vào tháng 12 năm 2019, chúng tôi đã khởi động Cuộc thi Thử thách Đổi mới sáng tạo Qualcomm® Việt Nam dành cho các công ty khởi nghiệp trong các lĩnh vực công nghệ mới đầy hứa hẹn tại Việt Nam. Thách thức này, với sự hỗ trợ của Bộ Khoa học và Công nghệ Việt Nam, sẽ cho phép phát triển hệ sinh thái công nghệ tiềm năng bằng cách tìm được và nuôi dưỡng các công ty vừa và nhỏ sáng tạo đang thiết kế các sản phẩm trong 5G, IoT, trí tuệ nhân tạo, thành phố thông minh , thiết bị đeo và đa phương tiện sử dụng nền tảng và công nghệ di động Qualcomm® và có thể hưởng lợi từ chuyên môn của chúng tôi trong một số lĩnh vực.

Chương trình chào đón bất kỳ công ty hoặc nhóm khởi nghiệp đáp ứng các thể lệ cuộc thi. Bất kỳ công ty nào đáp ứng các tiêu chí đều được mời nộp đơn. Sau vòng sơ khảo, 10 công ty sẽ được chọn và được hỗ trợ tài chính cũng như tham gia nhiều tháng ươm tạo về kỹ thuật và kinh doanh. Ba công ty chiến thắng ở vòng chung kết sẽ nhận được tiền thưởng và các hỗ trợ sau chương trình từ tập đoàn Qualcomm Technologies.

Chương trình chào đón bất kỳ công ty hoặc nhóm khởi nghiệp đáp ứng các thể lệ cuộc thi. Bất kỳ công ty nào đáp ứng các tiêu chí đều được mời nộp đơn. Sau vòng sơ khảo, một danh sách ngắn gồm 10 công ty sẽ được chọn và được hỗ trợ tài chính cũng như tham gia nhiều tháng ươm tạo về kỹ thuật và kinh doanh. Ba công ty chiến thắng ở vòng chung kết sẽ nhận được tiền thưởng và các hỗ trợ sau chương trình từ tập đoàn Qualcomm Technologies.

Các sản phẩm của Qualcomm được đề cập ở đây là các sản phẩm của Qualcomm Technologies Inc. và / hoặc các công ty con của nó.

Learn from QVIC webinars / Tham khảo từ các hội thảo trực tuyến của QVIC

QVIC Overview / Tổng quan về QVIC

March 12, 2020 / Ngày 12 tháng 3 năm 2020

Importance of IP for Startups / Tầm quan trọng của IP đối với các công ty khởi nghiệp

April 24, 2020 / Ngày 24 tháng 4 năm 2020

Vietnam’s 5G Future (in Vietnamese) / Tầm nhìn về 5G tại Việt Nam (Tiếng Việt)

July 1, 2020 / Ngày 1 tháng 7 năm 2020

Qualcomm® Vietnam Innovation Challenge

2022 Program Benefits

Financial Grants to Support Incubation:  Up to 10 shortlisted companies will receive grants of USD $10,000 each to support incubation. At the conclusion of the incubation period, the top 3 finalists will receive additional prize money of USD $100,000, $75,000, and $50,000 respectively. Qualcomm Technologies will not request any equity or intellectual property ownership in exchange for this financial support.

Patent Filing Incentive: Qualcomm Technologies will reimburse up to USD $5,000 for utility patent applications filed with either the U.S. Patent and Trademark Office (USPTO) or the Intellectual Property Office of Vietnam which relate to proposals for QVIC 2022.

Access to Accelerator Program Services: Qualcomm Technologies will provide workshops and training on a range of topics such as operations, customer development, competitive analysis, product management, global market entry strategy, mastering the pitch, intellectual property, and fundraising. Frequent coaching and mentoring sessions from subject matter experts in these areas will be provided free of charge to shortlisted startups.

Ongoing Technical and R&D Support: Qualcomm Technologies will offer technical support to shortlisted startups at no additional cost, which will include business and technical guidance, access to our lab in Hanoi, as well as problem-solving support from our local teams. Lab capabilities include ML/AI enablement, camera lab, audio lab, RF chamber, thermal, and modem troubleshooting.

See official rules / Xem các quy định for full details

Thử thách đổi mới Qualcomm® Việt Nam

Các lợi ích của chương trình 2022

Hỗ trợ tài chính trong giai đoạn ươm tạo: Tối đa 10 công ty được chọn sẽ nhận gói tài trợ 10.000 USD cho mỗi công ty để hỗ trợ ươm tạo. Kết thúc giai đoạn này, 3 công ty lọt vào vòng chung kết sẽ nhận thêm số tiền thưởng lần lượt là 100.000 USD, 75.000 USD và 50.000 USD. Qualcomm Technologies sẽ không yêu cầu bất kỳ quyền sở hữu cổ phần hoặc tài sản trí tuệ nào để đổi lấy hỗ trợ tài chính này.

Qualcomm Technologies sẽ hỗ trợ lên đến 5.000 đô la Mỹ cho các hồ sơ đăng ký bằng sáng chế được nộp cho Cơ quan Sáng chế và Nhãn hiệu Hoa Kỳ (USPTO) hoặc Văn phòng Sở hữu Trí tuệ Việt Nam liên quan đến các giải pháp đề xuất trong chương trình QVIC 2022.

Tiếp cận các chương trình đào tạo về khởi nghiệp : Qualcomm Technologies sẽ cung cấp các hội thảo và đào tạo về một loạt các chủ đề như hoạt động, phát triển khách hàng, phân tích cạnh tranh, quản lý sản phẩm, chiến lược thâm nhập thị trường toàn cầu, thuyết trình sản phẩm, sở hữu trí tuệ và gây quỹ. Các buổi huấn luyện và cố vấn từ các chuyên gia nhiều kinh nghiệm trong các lĩnh vực này sẽ được cung cấp miễn phí cho các công ty khởi nghiệp lọt vào vòng chung kết.

Hỗ trợ Kỹ thuật và R&D: Qualcomm Technologies sẽ cung cấp hỗ trợ kỹ thuật cho các công ty khởi nghiệp miễn phí, bao gồm hướng dẫn kinh doanh và kỹ thuật, quyền truy cập vào phòng thí nghiệm của chúng tôi tại Hà Nội, cũng như hỗ trợ giải quyết vấn đề từ các chuyên gia của chúng tôi. Các khả năng của phòng thí nghiệm bao gồm hỗ trợ ML/AI, phòng thí nghiệm camera, phòng thí nghiệm âm thanh, buồng RF, đánh giá hiệu năng về nhiệt và modem.

Timeline

Qualcomm® Vietnam Innovation Challenge 2022 is a single cycle incubation program that will run from October of 2021 to August of 2022. (Note: all dates subject to change due to Covid-19).

Application Phase (October to December 2021): Open application & online submission of ideas/products.

Shortlist (January 2022): Up to 10 teams will be selected and will be awarded money of USD $10,000 to support product incubation and development. Shortlisted companies will be featured in our PR and related activities to promote QVIC.

Incubation (February 2022 to August 2022): Shortlisted companies will be supported through an incubation period including seminars from subject matter experts, technical support from Qualcomm Technologies, and assistance from Intellectual Property specialists. The goal of incubation is to develop commercially ready products or functional prototypes on the path to commercialization.

Finale (August 2022): One winner and two runner ups will be selected by a jury of industry leaders and receive cash awards of USD $100,000, $75,000 or $50,000 respectively.

Note: the above timeline may be subject to change.

Mốc thời gian

Thử thách đổi mới sáng tạo Qualcomm® Vietnam 2022 là bắt đầu từ tháng 10 năm 2021 đến tháng 8 năm 2022.

Giai đoạn nộp hồ sơ (từ 10/ 2021 đến 12/2021): Nộp đơn đăng ký trực tuyến cho chương trình tại.

Vòng sơ tuyển ( từ 01/2022): Tối đa 10 đội sẽ được chọn và được trao số tiền 10.000 USD để hỗ trợ việc ươm tạo và phát triển sản phẩm. Các công ty sẽ được giới thiệu trong các hoạt động PR của chúng tôi để quảng bá chương trình QVIC.

Giai đoạn ươm tạo (từ 2 / 2022 đến 08 / 2022): Các công ty lọt vào danh sách sẽ được hỗ trợ thông qua giai đoạn ươm tạo bao gồm hội thảo từ các chuyên gia theo từng chủ đề, hỗ trợ kỹ thuật từ Qualcomm Technologies và hỗ trợ tư vấn về Sở hữu trí tuệ. Mục tiêu của việc ươm tạo là phát triển các sản phẩm hoặc các nguyên mẫu có đủ chức năng trên con đường thương mại hóa.

Chung kết ( từ 08/2022): Ba công ty chiến thắng của chương trình sẽ được lựa chọn bởi ban giám khảo gồm các nhà lãnh đạo trong ngành và nhận được các giải thưởng tiền tệ tương ứng là 100.000 USD, 75.000 USD hoặc 50.000 USD.

Lưu ý: mốc thời gian trên có thể thay đổi.

©2021 Qualcomm Technologies, Inc. and/or its affiliated companies.

References to "Qualcomm" may mean Qualcomm Incorporated, or subsidiaries or business units within the Qualcomm corporate structure, as applicable.

Qualcomm Incorporated includes Qualcomm's licensing business, QTL, and the vast majority of its patent portfolio. Qualcomm Technologies, Inc., a wholly-owned subsidiary of Qualcomm Incorporated, operates, along with its subsidiaries, substantially all of Qualcomm's engineering, research and development functions, and substantially all of its products and services businesses. Qualcomm products referenced on this page are products of Qualcomm Technologies, Inc. and/or its subsidiaries.

Materials that are as of a specific date, including but not limited to press releases, presentations, blog posts and webcasts, may have been superseded by subsequent events or disclosures.

Nothing in these materials is an offer to sell any of the components or devices referenced herein.